PAT TESTING

Oferujemy kompleksowe badania techniczne urządzeń elektrycznych, odbiorników, przewodów pod względem bezpieczeństwo ich użytkowania. Każde urządzenie wykorzystywane w miejscach publicznych lub przemysłowych podlega okresowym badaniom technicznym sprawdzającym bezpieczeństwo ich użytkowania. Każde przenośne urządzenie elektryczne, niepodłączone trwale do instalacji, ale dopuszczone do użytku, musi być w dobrym stanie technicznym, niestanowiącym zagrożenia dla zdrowia lub życia użytkownika. Posiadamy niezbędne kwalifikacje, sprzęt, oraz doświadczenie, aby profesjonalnie wykonywać PAT Testing. Sporządzamy profesjonalną dokumentację techniczną.

Sposób badania

Oględziny

Przed każdym testem należy przeprowadzić oględziny urządzenia. Inspekcja obejmie następujące elementy:

 1. Przewód – czy jest w dobrym stanie (wolny od nacięć, strzępienia lub uszkodzenia)?
 2. Wtyczka – czy elastyczny kabel jest bezpiecznie zamocowany? Czy nie ma żadnych oznak przegrzania? Czy jest wolny od pęknięć lub uszkodzeń?
 3. Gniazdo – czy jest jakaś oznaka przegrzania? Czy jest wolny od pęknięć lub uszkodzeń?
 4. Urządzenie – czy działa?
  – czy właściwie się włącza i wyłącza?
  – czy jest wolne od uszkodzeń obudowy lub uszkodzeń, które mogłyby spowodować dostęp do części pod napięciem?
  – czy można go bezpiecznie używać.

Testowanie

Po przeprowadzeniu oględzin z wynikiem pozytywnym (wolne od wad) następuje sekwencja badań:

 1. Rezystancje:
  – przewodu ochronnego prądem 200 mA lub 10 A,
  – izolacji – napięcie probiercze 250 V lub 500 V.
 2. Natężenie:
  – zastępczego prądu upływu,
  – dotykowego prądu upływu.
  – różnicowego prądu upływu.
 3. Testy:
  – przewodu IEC (rezystancja izolacji, rezystancja przewodu ochronnego, test polaryzacji),
  – wyłącznika różnicowo-prądowego (czas zadziałania dla mnożnika ×1, ×5; faza 0° lub 180 °).

Etykietowanie

Zakładając, że wyniki testu mieszczą się w zaakceptowanych limitach, na urządzeniu umieszczana jest etykieta zatwierdzająca.
Jeśli urządzenie z jakiegoś powodu nie przechodzi badania, natychmiast zostanie ono wycofane z eksploatacji, nakleja się na niego etykietę „uszkodzone” i powiadamia przedstawiciela klienta.

Rejestr

Po dokonaniu badań utworzony jest rejestr sprzętu, zawierający następujące dane:
1. Numer identyfikacyjny.(opcja),
2. Miejsce, w którym przechowywany jest sprzęt,
3. Opis urządzenia,
4. Data testu i data ponownego testu,
5. Wyniki badań.

Identyfikacja sprzętu (opcja dodatkowa)
Po przeprowadzeniu badania każde urządzenie zostanie oznaczone kodem kreskowym, aby uzyskać wyniki referencyjne z badaniem.

Wytyczne badania
Badanie i próby przeprowadza się zgodnie z wymogami poniższych norm:

 • PN-EN 60745 – 1: Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 1: Wymagania ogólne.
 • PN-EN 61029: Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym. Wymagania ogólne.
 • PN-EN 60335 – 1: Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Wymagania ogólne.
 • PN-EN 60950: Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej.
 • PN-EN 61557-6 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i stałych do 1500 V